TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

EKSEN EĞİTİM SENDİKASI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

  “ 1 Ağustos 2019” tarihinde 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon civarında memur emeklisi için 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır.

Bu toplu sözleşme düzeninin gerçek bir toplu sözleşme düzeni olmadığını biliyoruz.  Her şeyden önce “grev hakkı” olmayan bir toplu sözleşme masası kamu çalışanlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağının farkındayız.Toplu Sözleşme görüşmeleri ne yazık ki hükümet ile yandaş sendika arasında masada yapılan görüşmelerle değil, arka odalarda yapılan gizli pazarlıklarla şekillenmektedir..

Sözleşme masasında görüşülen mali ve sosyal haklar açısından da şimdiye kadar kamu emekçileri hiçbir kazanım elde edememiştir. Kamu emekçileri refah artışından pay alamamakla kalmamış, enflasyona altında ezilmişlerdir.

Türkiye zor bir ekonomik süreçten geçmektedir.İşsizlik artıyor. Enflasyon pazarda %56'lara dayandı.Vatandaşın alım gücü düşüyor. Bu ekonomik sıkıntıları yakından yaşayan kamu çalışanları ek iş yapma ihtiyacı duyuyor. Ekonomik kaygılar kamu çalışanlarının çalışma performansını düşürüyor. Daha müreffeh bir Türkiye için kamu çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının yeterli düzeyde karşılanması gerekiyor.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin, günden güne eriyen satın alma gücünü koruyabilmesi ve refahını artırabilmesinin tek yolu, taraflarla yapılacak olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde, maaş, ücret ve aylıklarda önceki yıllarda yaşanan reel kayıpların giderilmesi ve refah artışından da pay verilmesiyle mümkün olacaktır.

Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmelidir.

 Kamu çalışanlarının harcanabilir gelirlerinin büyük kısmını ayırdıkları seçilmiş gıda harcamaları son bir yılda % 56 oranında artmıştır. Bu nedenle, emekli aylıklarına da yansıtılabilecek şekilde kamu emekçilerinin ücretlerine 2020 yılı için kamu çalışanını enflasyona ezdirmeyecek bir zam yapılmalıdır.

 Toplu Sözleşme görüşmelerini Memur-Sen heyeti yürütecektir. Bir konfederasyonun başta kendi üyeleri olmak üzere adına hareket ettiği memur ve emeklilerini yoksulluğa mahkûm etmesi beklenemez. Ne yazık ki daha önceki toplu sözleşme masasında sendika üyelerinin değil Memur Sen yöneticilerinin büyük katkısıyla hükümetin dedikleri olmuştur. 

Memur SEN hükümetin arka bahçesi olduğunu sözleşme masasında göstermiştir. Memur-Sen’in geçmişten ders alarak, önüne Hükümet tarafından konacak her teklife imza atma ve memurların sorunlarını çözümsüz bırakma alışkanlığından vazgeçmesini bekliyoruz.

4 kişilik bir aile için Haziran ayında Memur-Sen’in açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı 6 bin 565 TL’dir. Memur Sen kendi açıkladığı rakamın altına memurları mahkum etme anlayışını terk etmelidir. Kamu emekçilerinin çok büyük bir kısmı açlık sınırından biraz fazla, ancak yoksulluk sınırının altında  maaş ve ücretlerle çalışmaktadır.

Eksen Eğitim Sendikası olarak toplu sözleşme görüşmelerini takip edeceğiz ve kamu çalışanlarının haklarını her platformda savunacağız. Toplu Sözleşme masasında göstermelik taleplerden manzumesinden ziyade ivedilikle çözülmesini istediğimiz taleplerimizi dile getirdik.
Toplu Sözleşme masasında olmasını istediğimiz taleplerimiz şunlardır:

EKSEN EĞİTİM SEN
5. DÖNEM (2020-2021) TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
1.Toplu görüşme masası şeffaf olmalı. Kamuoyuna açık olmalı.Görüşmeler ve pazarlıklar canlı yayın ile kamuoyunun istifadesine sunulmalı.

2.2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 500 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %10+10 zam ve her iki yıl için yüzde 5 refah payı talep ediyoruz.

3.Kamu işveren vekillerinin hukuka aykırı şekilde idari işlem yaptıklarının yargı kararıyla tespit edilmesi halinde, bu işlemden doğan kamu zararının, işlemi yapan kamu yöneticilerine rücu edilmesinin yolu açılmalıdır.

3.Kamuda her türlü atama ve görevde yükselmelerde mülakat kaldırılmalıdır. Ehliyet ve liyakat ilkelerine uygun olarak istihdam sağlanmalıdır. Devlete ve anayasaya sadakat ölçüsünce güvenlik soruşturması yapılabilir ama vicdanları yaralayan mülakat uygulaması sağlıklı işlememektedir.

4. 4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesindeki “ikramiye hakkı” toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 2 ikramiye verilmelidir.

5.Kamu çalışanlarına kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir.

6. Kamu çalışanlarının siyaset yapma ve siyasi partilere üye olma yasağı kaldırılmalıdır.

7. Kamu varlıklarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. Daha önce özelleştirilen kuruluşlardan özelleştirme öncesi hedeflere uygun olmayan şekilde çalışan veya çalışması tamamen durdurulan kuruluşlar, tekrar kamulaştırılarak ekonomiye kazandırılmalı bu yolla istihdam arttırılmalıdır.

8.Sendika hakkından mevzuat gereği veya fiili olarak yararlandırılmayan, hâkim, savcı, askeri personel ve polisin sendika hakkının güvenceye alınmalıdır. Sendikal haklarının kısıtlanmasında uluslararası sözleşmelere aykırı hükümlere yer verilmemelidir.

9. Kamuda aynı kadro ve unvanlarda çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları giderilmeli eşit işe eşit ücret ödenmelidir.

10.Sendika yönetici ve temsilcilerine güvence verilmeli, sendikal ayrımcılığa yaptırım uygulanmalıdır.

11.Kamu emekçileri, 4A, 4/B, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel vb. ayrımlara tabi tutulmamalı, tüm kamu emekçileri aynı statüde istihdam edilmelidir.

12.Temmuz 2015’ten buyana değiştirilmeyen ve birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üç ve sonraki çocuklar için 600 lira olarak uygulanan doğum yardımı ödeneği artırılmalıdır. Çoğul gebelikler de yardım bebek sayısıyla orantılı olarak verilmelidir.

13. Anayasanın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsız tüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Grev hakkı Anayasal güvenceye alınmalıdır.

14.Eş yardımının 576 TL'ye yükseltilmesini, çocuk yardımının 144 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz.

15.Kılık kıyafet yasakları sona ermeli.

16.Yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfı lağvedilmeli.

17.Evli eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük devlet memuru 3852 TL olan maaşın 2020'nin sonunda 4 bin 798 TL ile yüzde 25 zamlanmasını, 2021 in 5498 TL'ye çıkarak yüzde 42, 78 zamlanmasını istiyoruz.

18.Öğretmenlerin Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele ek ders ücreti, nöbet tutan öğretmenlerin nöbet ücretleri artırılmalı ve nöbet tutan tüm kamu personeline nöbet ücreti verilmelidir diyoruz.

19.Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan iş yerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesini istiyoruz.

20.Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından yatırılmaya devam etmesi, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼'ü oranında destek ödemesi yapılması talep ediyoruz.

21.Aile kutsaldır. Aile birliği sağlansın, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz.

22.Yıllık izinler işgünü olarak verilmelidir. Hafta sonları yıllık izinlere dahil edilmemelidir.

23. Hükümetin seçim öncesi memurlara verdiği 3600 Ek gösterge sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz.

24.Öğretmenler için 4 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir.

25. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirenlerin tamamı “memur” kadrosuna alınmalıdır.

26.Vergi dilimi uygulamasına son verilmeli.ve %15 oranından fazla vergilendirmeden vazgeçilmelidir.

27.Akademik personelin özlük hakları iyileştirilerek mazerete ve isteğe bağlı atama konularında düzenleme yapılmalıdır.

28.Engelli kamu çalışanları engelsiz çalışma imkanlarına sahip olmalıdır.

29.Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır.

30.İdareci ve öğretmenlerden yüksek lisans yapanlar ödenecek ek ders %15 doktora yapanlara %30 arttırımlı olarak verilmelidir.

31.Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik statüleri belirlenmeli sınav ve tecrübe oranında bu unvanlar öğretmenlere verilmelidir. Bir defaya mahsus uygulana kariyer basamakları (Uzman- Baş öğretmenlik) ile ilgili çalışma mutlaka güncellenerek uygulanmalıdır. 15 yılını dolduran uzman öğretmen, 20 yılını dolduran öğretmen de başöğretmen olabilmelidir.

32. “15 Temmuz, 1 Mayıs ve dini bayramlarda ek ders kesintisi yapılmamalıdır.

33.Zorunlu hizmet affı getirilmelidir.

34.Toplu Sözleşme her yıl yapılmalıdır.

35.İlkokullarda verilen İYEP kurs ücreti  DYS (Destekleme Yetiştirme Kursları) Kurs ücreti ile aynı miktar olmalıdır.                                 

36. Memursen in yetkili sendika olarak yetkili sendika üyelerine 2 kat destek primi talebi kabul edilebilir değildir, memurlar arasında adaletsizliğe yol açılmamalıdır.

37.Toplu sözleşme görüşmelerinde tüm sendikalardan en az 1 temsilci bulunmasını talep ediyoruz.                                        

38.Öğretmenlerin il içi tayin sıra sisteminin çalıştırılması istiyoruz.                                          

39. Öğretmenevlerinde öğretmenlerin kolaylıkla kullanabileceği yerler   olmalı.Rezervasyon sıralamasında öğretmenlere öncelik tanınmalı.  

40.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yetki yasası ile imza koyduğu, ILO Sözleşmelerindeki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeli, bu yükümlülükler etkili mekanizmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilmelidir.

Toplu sözleşme ile ilgili uyarılarımızı ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Genel taleplerimizi özetle belirttik. Basınımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

   EKSEN EĞİTİM SENDİKASI GENEL MERKEZİ

 Okunma Sayısı : 1555         01 Ağustos 2019