TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ İÇİN DİLEKÇE EYLEMİ YAPIYORUZ

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi yıllardır süregelen bir uygulamadır.

Fakat 28.12.2022 tarihinde Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında toplu sözleşme ikramiyesi ödemelerine “Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydetme” şartı getirilmiştir.

Yürürlüğe konulan kanun maddesi, Anayasaya, sendika kurma, sendikal faaliyette bulunma hakkına ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır. Kaldı ki yürürlüğe giren kanun maddesi ile üye sayılarının tespiti için ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmi Gazete’ de yayımlanan en son tebliğin esas alınması da hukuk normlarının yorumlanmasına ilişkin ilkeler ve yürürlük esasları ile bağdaşmayan sonuçlar yaratmaktadır.

Bu hususlar haricinde T.C. Anayasasının 128. Maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. ANCAK, MALÎ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ SAKLIDIR. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” Denilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi 25.08.2021 tarihli, 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; toplu sözleşmenin 3. Maddesinde sözleşme hükümlerinin 1.1.2022-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda; 7429 sayılı Kanunla getirilen sınırlamalar 2022-2023 yılı Toplu Sözleşme sürecinde uygulanamayacağı gibi kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kanunlar kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılır. Açıklanan sebeplerden dolayı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 4. Maddesinin yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerini mülga etmesi de hukukun temel ilkelerine ve kazanılmış hakkın korunması ilkesine açıkça aykırıdır.

Sonuç olarak Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 4. Maddesine getirilen yeni düzenlemeler ve yüzde iki şartının Anayasa Mahkemesi tarafın yürütmesinin durdurulacağı ve yapılacak yargılama sonucunda iptaline karar verileceği açıktır. Bu süreçte bahsi geçen kanun maddesinin uygulanması sendika üyesi memurların maddi olarak kayba uğramasına, uzun vadede kamu kurumlarının dava süreçleri ile meşgul olmasına ve mali olarak kayba uğramasına sebep olacaktır.

Yasal düzenlemeler nedeniyle sendikalar ve şahıslar ilgili kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuramamaktadırlar. Ancak haklarımız için mücadele etmekten vazgeçecek değiliz.

Bu nedenle genel başkanımız Dr. İsmail Yıldız çalıştığı kuruma iş bu gerekçelerle diğer çalışanlara da emsal olması amacıyla kendisine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi için dilekçe ile başvuruda bulunmuştur. Dilekçeye olumsuz cevap verilmesi halinde mahkemeye gidecektir.

Aynı başvurunun örnek dilekçe yoluyla üyelerimiz ve bütün kamu çalışanları tarafından kurumlarına ya da CİMER’e yapılmasını mücadelemiz açısından değerli bulmaktayız.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

Kamuoyuna saygılarımızla.

EKSEN Eğitim Sen

Genel Merkezi Okunma Sayısı : 1645         19 Ocak 2023